ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ឧបករណ៍រំកិលរាងនិងដងខ្លួន

%`}$K[SQKF))%()(1(A`}3B
)9P}N4(XTB@6)~2~LC6BT43
@`1@BE9VGJ6V1ZM]R~~N_R4
{MHVV82}4)V`3HUA_4]889N
1GJ}7([[ICXP66Y2D$@JAHY
4ZGT}A8M]HMM3B(_%XE_E{L
G}PS@~UEP261O@HY(F]88ML
L{0A3~01R`6J7I@LVX`YUNQ
L41{`83L{$ZYHCRDECIWUO1
X[HF3ZUYEU62TYGI`C9BO72
លក់សំភារៈថែរក្សាសម្ផស្សក្តៅលក់ដុំរំអិលវេទមន្តមុខម៉ាស្សាទឹកកកពណ៌ផ្កាឈូកសំរាប់មុខ
លក់សំភារៈថែរក្សាសម្ផស្សក្តៅលក់ដុំរំអិលវេទមន្តមុខម៉ាស្សាទឹកកកពណ៌ផ្កាឈូកសំរាប់មុខ
លក់សំភារៈថែរក្សាសម្ផស្សក្តៅលក់ដុំរំអិលវេទមន្តមុខម៉ាស្សាទឹកកកពណ៌ផ្កាឈូកសំរាប់មុខ
លក់សំភារៈថែរក្សាសម្ផស្សក្តៅលក់ដុំរំអិលវេទមន្តមុខម៉ាស្សាទឹកកកពណ៌ផ្កាឈូកសំរាប់មុខ
លក់សំភារៈថែរក្សាសម្ផស្សក្តៅលក់ដុំរំអិលវេទមន្តមុខម៉ាស្សាទឹកកកពណ៌ផ្កាឈូកសំរាប់មុខ
លក់សំភារៈថែរក្សាសម្ផស្សក្តៅលក់ដុំរំអិលវេទមន្តមុខម៉ាស្សាទឹកកកពណ៌ផ្កាឈូកសំរាប់មុខ
លក់សំភារៈថែរក្សាសម្ផស្សក្តៅលក់ដុំរំអិលវេទមន្តមុខម៉ាស្សាទឹកកកពណ៌ផ្កាឈូកសំរាប់មុខ
លក់សំភារៈថែរក្សាសម្ផស្សក្តៅលក់ដុំរំអិលវេទមន្តមុខម៉ាស្សាទឹកកកពណ៌ផ្កាឈូកសំរាប់មុខ
លក់សំភារៈថែរក្សាសម្ផស្សក្តៅលក់ដុំរំអិលវេទមន្តមុខម៉ាស្សាទឹកកកពណ៌ផ្កាឈូកសំរាប់មុខ
លក់សំភារៈថែរក្សាសម្ផស្សក្តៅលក់ដុំរំអិលវេទមន្តមុខម៉ាស្សាទឹកកកពណ៌ផ្កាឈូកសំរាប់មុខ

លក់សំភារៈថែរក្សាសម្ផស្សក្តៅលក់ដុំរំអិលវេទមន្តមុខម៉ាស្សាទឹកកកពណ៌ផ្កាឈូកសំរាប់មុខ

ស៊ើបអង្កេត
ការពិពណ៌នា

Feature:Anti-Puffiness, facial massager
សម្ភារៈ: កញ្ចក់។
Plugs Type:CN
Waterproof:yes
ការធានា: 1 ឆ្នាំ
Technology:Vacuum Suction
Keywords:Beautifying Machine
Function 1:Deep Face Cleansing
Product name:Ice globes
ពណ៌: ពណ៌ផ្កាឈូក
Application:For Home Use
L41{`83L{$ZYHCRDECIWUO1

លក្ខណៈពិសេស
ស៊ើបអង្កេត